•         शाळेची स्थापना - विद्यालयाचा शुभारंभ दि.5 जुलै 1994 रोजी झाला.

•         विद्यालयाचे नाव - गोरार्इ विद्यालय

•         भूमीपुजन - मा.डॉ.श्री व सौ.खटाव

 

राज्य शासनाने अल्प उत्पन्न गटातील लोकांसाठी निर्माण केलेल्या म्हाडाच्या वसाहतीत सुविद्या प्रसारक संघाने शाळेसाठी राखीव असलेल्या ओपन प्लॉटवर 2 वर्ग + 1 आँफीस शेड घालून सुरू केले. 27 जून 1994 मध्ये इ.5वी व इ.8वी चा एक एक वर्ग सुरू केलानेहमीपेक्षा 10 दिवस उशीरा सुरू झालेल्या शाळेत इ.5वी ला 30 व इ.8वी ला 27 मुलांनी प्रवेश घेतला या दोन वर्गांपासून सुरूवात होऊन आज विद्यालयाचे 12 वर्ग आहेत व विद्यालयाचा सर्वांगीण प्रगतीचा आलेख उंचावतच चाललेला आहे.

 

विद्यालयाची वैशिष्टये - "आमची वैशिष्टये "

•         प्रशिक्षित व अनुभवी शिक्षक वर्ग

•         नवीन अभ्यासक्रम पध्दतीनुसार सर्व विषयांचा अभ्यास ई-लर्निंगचा वापर

•         विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध शालेय आणि आंतरशालेय स्पर्धांमध्ये सहभाग

•         विद्यार्थ्यांच्या सुप्त गुणांच्या वाढीसाठी शैक्षणिक साधनांचा वापर

•         विविध उपक्रमांचे वेळोवेळी आयोजन

          बालदिन, राष्ट्रीय सण, शिबीर, स्नेहसंमेलन, पालक सभा, हळदी­कुंकू समारंभ इ.

•         विविध स्पर्धाचे आयोजन

•         क्रीडा महोत्सवाचे आयोजन

•         आंतरशालेय क्रीडा स्पर्धेत सहभाग

 विशेष उल्लेखनीय

•         सुविद्या प्रसारक संघाच्या शाळांमधून शिक्षण घेऊन अनेक विदयार्थी देशभरामध्ये उच्च पदांवर

           काम करीत आहेत.

•         इ.10 वी एस.एस.सी.बोर्डात 100% निकाल.

•         'आर वॉर्ड ' विज्ञान प्रदर्शन 85 शाळांमधून उत्कॄष्ट शाळेचा प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार प्राप्त.

•         विज्ञान प्रदर्शन 2013-14 अव्वल क्रमांकावर शाळा पोहचली आहे. उत्तरोत्तर शाळा यशोशिखराकडे

          मार्गक्रमण करत आहे.

शालेय प्रगती  

          इयत्ता 5वी ते 8वी 100% निकाल

          इयत्ता 9 वी     97.12% निकाल

             इयत्ता 10 वी    100% निकाल

बहि:शाला परीक्षा -

•         चित्रकला ग्रेड परीक्षा     - 100%

•         बॄहन्मुंबर्इ गणित अध्यापक मंडळ -  61%

•         डॉ होमी भाभा बालवैज्ञानिक परीक्षा - 1 सामाजिक सहभाग

•         पालकांसाठी  विविध स्पर्धा

•         पालकांसाठी कार्यक्रम

•         लेझीम पथकाचा सहभाग

 

Dr. Babasaheb Ambedkar Road, Gorai, Borivali (West), Mumbai– 400091.        

Text Box: मनोहर हरिराम चोगले विद्यालय

maa.mau#yaaQyaaipka EaIma.ivajayaa A.kurNao

yaaMcaa gauNavaMt va ktR-%vavaana maihlaa mhNaUna sa%kar

 

ku.SauBama sauroSa imasaaL

Saalaant prIxaa maaca- 2016

ivaValayaatUna p`qama ËmaaMk

 

EaIma.jyaaotI sau.saazo

iSaxaNa inarIxak ‘Aar’ piScama ivaBaagaÊ mauMba[-

sahSaalaoya ]pËma iSaxakaMsaazI va@tR%va spQaa-

p`qama ËmaaMk va ijalhastrIya inavaD

 

iSaxaNa inarIxak ‘Aar’ piScama ivaBaagaÊ mauMba[- sahSaalaoya ]pËma

    samaUhgaIt spQaa- pairtaoiYakÊ ijalhastrIya inavaD

     maaga-dSa-k iSaxak EaIma.pMDIt va EaI.saaonaavaNao

 

        EaI.Bart SaMkr saaonaar

raYT/Iya maaQyaimak iSaxaa AiBayaana va

Aaya.Aaya.TI.pva[-Ê mauMba[- yaaMcyaa saMyau@t

ivaVmaanao Aayaaoijat rajyastrIya gaiNat ivaYayaacao

t& maaga-dSa-k mhNaUna inavaD.

iSaxaNa inarIxak ‘Aar’ piScama ivaBaagaÊ mauMba[-

sahSaalaoya ]pËma ekpa~I AiBanaya spQao-t pairtaoiYak